Regulamin

Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem sklepu jest Tomasz Łukasik – Larania z siedzibą w Katowicach przy ul. Johna Baildona 22/26, NIP: 6252388745, REGON: 363846276 (zwany dalej Sprzedającym), zarejestrowanym w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przesiębiorczości i Technologii.
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz poza jej granicami.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie na https://www.tomaszlukasik.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Klient, aby dokonać zakupu, musi podać dane zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Ceny wszystkich towarów i usług znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Zamówienia będą przekazane do realizacji w ciągu 3 dni roboczych. Wyjątek stanowią zamówienia w postaci pre-orderów, czyli zamówień przedpremierowych.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadkach zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o takiej sytuacji.
 6.  Do akceptowanych form płatności należą:
  – płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego
  – płatności poprzez system transakcji online imoje (w ramach którego dostępne są płatności kartą, BLIK, przelewy bezpośrednie)
 7. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. W przypadku, kiedy zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może zrezygnować całkowicie z zamówienia bądź też tylko z wybranych pozycji.
 8. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować za pomocą płatności online.
 9. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych zamówień drogą elektroniczną lub telefonicznie. Niemożność weryfikacji danego zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować anulowanie zamówienia.
 10. Za oświadczenie woli niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży uważa się przesłanie przez Zamawiającego formularza zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia od Zamawiającego. W przypadku zamówień składanych drogą mailową lub inną formą komunikacji elektronicznej, za moment zawarcia umowy uznaje się wpłatę środków w kwocie zamówienia na konto Sprzedającego.
 11. Opłata za przesyłkę pobierana jest zgodnie z wybraną metodą przesyłki. W wyjątkowych sytuacjach, sklep rezerwuje sobie prawo do zmiany kosztu wysyłki, po ówczesnym poinformowaniu o tym fakcie klienta. Klient ma wtedy prawo odstąpić od zamówienia bez żadnych negatywnych konsekwencji.
 12. Opłata za przesyłkę poza granicami Polski określana jest podczas zamówienia towaru.
 13. Opłata za przesyłkę nie dotyczy produktów wirtualnych, takich jak szkolenia.

Gwarancje i reklamacje – produkty materialne.

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym (+48 500227505 lub e-mailem na adres: kontakt@tomaszlukasik.pl)
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru  powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient który jest Konsumentem może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient który nie jest Konsumentem może skorzystać tylko z gwarancji producenta. Strony wyłączają możliwość Rękojmi.
 6. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 7. W razie zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 8. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie  (+48 500227505 lub e-mailem na adres: kontakt@tomaszlukasik.pl). Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 9. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i podaniem numeru zamówienia. Przed wysłaniem towaru do Sprzedającego, należy każdorazowo się z nim skontaktować (+48 500227505 lub e-mailem na adres: kontakt@tomaszlukasik.pl).
 10. Każdy produkt posiada własną gwarancję. Długość gwarancji określona jest przy każdym produkcie lub w odpowiednim dziale produktu.

Usługi szkoleniowe:

1. Osoba zapisująca się na dowolne szkolenie dostępne w Sklepie na stronie www.tomaszlukasik.pl staje się Uczestnikiem. Za moment zgłoszenia się na szkolenie uznaje się kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
2. Uczestnik szkolenia zapisując się na szkolenie, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Faktura zostaje wystawiona na dane uczestnika podane w formularzu rejestracyjnym w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci zmiany danych, konieczne jest pisemne poinformowanie Organizatora (np. drogą mailową).
4. Certyfikat zostanie wystawiony na dane podane w formularzu rejestracyjnym. W przypadku chęci zmiany danych, konieczne jest wcześniejsze poinformowanie Organizatora.
5. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat.
6. Wpłaty dokonywane są w całości – nie później niż na 30 dni przed datą szkolenia. W przypadku rejestracji w terminie krótszym niż 30 dni do daty szkolenia, konieczna jest wpłata w przeciągu 3 dni, aby zostać wpisanym na listę uczestników szkolenia.
7. Przy rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni do daty szkolenia, zwrotowi polega jedynie 50% wpłaty.
8. Przy rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni do daty szkolenia, wpłata nie podlega zwrotowi.
9. Aby skorzystać z ceny promocyjnej szkolenia, konieczna jest wpłata maksymalnie do 3 dni od daty zakończenia obowiązywania ceny promocyjnej.
10. Rezygnacja ze szkolenia, aby była uznana za ważną, musi być składana w formie pisemnej (np. drogą mailową) na adres Organizatora.
11. Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, może odwołać kurs, podając jednocześnie nowy termin szkolenia. W takiej sytuacji uczestnikom przysługuje prawo do zwrotu pełnej, wpłaconej kwoty.
12. Uczestnik zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować szkoleń (ich treści) on-line osobom trzecim, ani też odsprzedawać prawa dostępu do szkoleń on-line.
13. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach on-line, w tym w szczególności nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika na użytek własny.
14. Wszelkie materiały i zasoby dostępne w czasie szkolenia on-line stanowią wyłączną własność Sprzedającego. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.

Postanowienia końcowe:

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.